0 0

Herroeping


Herroeping

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit genomen hebt/heeft.
Om uw recht op herroeping te doen gelden dient u ons
LERROS Retail GmbH
Im Taubental 35
D-41468 Neuss
per E-Mail: e-shop-nl@lerros.com
Fax: 0049 2131 3606 365
door middel van een duidelijk geformuleerde verklaring (b.v. een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit het contract op te zeggen te informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde Voorbeeld herroepingsformulier gebruiken; dit is echter niet verplicht. Om aan de voorwaarden van uw herroepingsrecht te voldoen is het voldoende dat u de mededeling over het doen gelden van het herroepingsrecht verzonden heeft voordat de genoemde termijn verlopen is.


Gevolgen van herroeping

Wanneer u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval wordt aan u vanwege deze terugbetaling een vergoeding berekend. Wij nemen de kosten van de terugzending voor onze rekening. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen teruggestuurd hebt, afhankelijk van wat zich als eerste voordoet..

Einde mededeling herroeping

* incl. B.T.W., excl. Verzendkosten
© 2020 LERROS Retail GmbH (alle rechten voorbehouden)
×
×
×
»